Οι συνεχείς μεταβολές της δομής της σύγχρονης κοινωνίας καταδεικνύουν την απαίτηση για υιοθέτηση εκ μέρους των ΑΕΙ  ενός μοντέλου πολύπλευρης δράσης και παρέμβασης, το οποίο, μέσω της ανάπτυξης της δράσης των στελεχών τους θα οδηγήσει στην απαιτούμενη οργανωτική αναδιάρθρωση που θα καθιερώσει ένα σύγχρονο μοντέλο ανάπτυξης.

Το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή οφείλει να είναι η διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται η συστηματική καταγραφή και αποτύπωση του έργου, ερευνητικού και εκπαιδευτικού, που επιτελεί κάθε ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, αλλά και του υποστηρικτικού έργου που παρέχουν οι υπόλοιπες υπηρεσίες του Ιδρύματος. Τη δραστηριότητα αυτή στο ΤΕΙ Πελοποννήσου παρακολουθεί, συντονίζει, κατευθύνει και υποστηρίξει η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος.

Στόχος της ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι η υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών και διαδικασιών και η επίτευξη συγκεκριμένων ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων, που θα αποτελέσουν ένα εργαλείο χάραξης πορείας για το ΤΕΙ Πελοποννήσου. Μέσω του συστήματος διασφάλισης ποιότητας αξιολογούνται και διαχειρίζονται όλοι οι διαθέσιμοι πόροι με τέτοιο τρόπο ώστε να μεγιστοποιούνται τα οφέλη τόσο για τα μέλη της κοινότητας του ΤΕΙ όσο και της κοινωνίας γενικότερα.

Μέσω του ιστοτόπου της ΜΟ.ΔΙ.Π επιθυμούμε αφενός να διευκολύνουμε τις μονάδες του Ιδρύματος στις διαδικασίες αξιολόγησής τους αφετέρου να δώσουμε χρήσιμες πληροφορίες για την εκπαίδευση και την έρευνα που πραγματοποιείται στο ΤΕΙ Πελοποννήσου αλλά και για τις υπηρεσίες που μπορεί το Ίδρυμα να παράσχει στα μέλη του, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην εξωστρέφειά του Ιδρύματος.

 

Ο Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π.

 

Καθηγητής Ιωάννης Δημόπουλος

Α' Αναπληρωτής Προέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού