Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της ΜΟνάδας ΔΙασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Πελοποννήσου.

Η ΜΟ.ΔΙ.Π είναι κεντρική υπηρεσία του ΤΕΙ η οποία, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 3374/2005  περί διασφάλισης της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση), συντονίζει τη συλλογή στοιχείων που αποτυπώνουν το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Ιδρύματος, όπως αυτό επιτελείται στις επιμέρους ακαδημαϊκές μονάδες, αλλά και στοιχείων που σχετίζονται με την εν γένει λειτουργία του Ιδρύματος.

Της ΜΟ.ΔΙ.Π. προεδρεύει ο Αναπληρωτής Πρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας. Συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου και στη σύνθεσή της  (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου 4009/2011  και του άρθρου 83 παρ.5 του νόμου 4485/2017 ) αποτελείται από:

  1. τον Πρύτανη ή έναν από τους Αναπληρωτές του, ως Πρόεδρο,
  2. πέντε (5) Καθηγητές
  3. έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29 του νόμου 4009/2011 , όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού.
  4. έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών, εφόσον υπάρχουν, ως μέλη, όπως ειδικότερα καθορίζεται στον Οργανισμό.

Η θητεία των μελών της ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι τετραετής, ενώ των εκπρόσωπων των προπτυχιακών φοιτητών και των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι ετήσια.

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. έχει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αρμοδιότητες, (ΦΕΚ: Λειτουργία και αρμοδιότητες ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΕΙ Πελοποννήσου):

  • Συνεργάζεται με την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
  • Παρακολουθεί, συντονίζει και υποστηρίζει την αξιολόγηση των ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος.
  • Παρακολουθεί, επιμελείται, συντονίζει και φροντίζει για την έγκαιρη σύνταξη και υποβολή κατ’ έτος των εσωτερικών απογραφικών εκθέσεων των ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος.
  • Συντάσσει την Ετήσια Εσωτερική Απογραφική Έκθεση του Ιδρύματος λαμβάνονται υπόψη τις αντίστοιχες Ετήσιες Απογραφικές Εσωτερικές Εκθέσεις των Τμημάτων του Ιδρύματος.
  • Διενεργεί, ως Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης, την εσωτερική αξιολόγηση του Ιδρύματος και συντάσσει ανά διετία την Ενδιάμεση Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος και ανά τετραετία την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος, την οποία υποβάλλει στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας.

Το γραφείο της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Πελοποννήσου στεγάζεται στο χώρο της παλαιάς βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. και λειτουργεί από τις αρχές του 2011 στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ΜΟ.ΔΙ.Π του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας», στον άξονα προτεραιότητας «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς πόρους. Επιστημονικός και Ιδρυματικός υπεύθυνος του έργου είναι ο Καθηγητής Ι. Καπόλος.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.