Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της ΜΟνάδας ΔΙασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Πελοποννήσου.

Η ΜΟ.ΔΙ.Π είναι κεντρική υπηρεσία του ΤΕΙ η οποία συντονίζει τη συλλογή στοιχείων που αποτυπώνουν το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Ιδρύματος, όπως αυτό επιτελείται στις επιμέρους ακαδημαϊκές μονάδες, αλλά και στοιχείων που σχετίζονται με την εν γένει λειτουργία του Ιδρύματος.

Της ΜΟ.ΔΙ.Π. προεδρεύει ο Α' Αναπληρωτής Προέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Ιδρύματος και στη σύνθεσή της  (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 3374/2005  περί διασφάλισης της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση) μετέχουν τρία μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Ιδρύματος, ένας κοινός εκπρόσωπος του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού και ένας εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών, που ορίζονται από τους αντίστοιχους φορείς. Η Μονάδα λειτουργεί συμβουλευτικά προς τη Διοίκηση.

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. έχει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

·      Συνεργάζεται με την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

·      Παρακολουθεί, συντονίζει και υποστηρίζει την αξιολόγηση των ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος.

·      Παρακολουθεί, επιμελείται, συντονίζει και φροντίζει για την έγκαιρη σύνταξη και υποβολή κατ’ έτος των εσωτερικών απογραφικών εκθέσεων των ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος.

·      Συντάσσει την Ετήσια Εσωτερική Απογραφική Έκθεση του Ιδρύματος λαμβάνονται υπόψη τις αντίστοιχες Ετήσιες Απογραφικές Εσωτερικές Εκθέσεις των Τμημάτων του Ιδρύματος.

·      Διενεργεί, ως Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης, την εσωτερική αξιολόγηση του Ιδρύματος και συντάσσει ανά διετία την Ενδιάμεση Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος και ανά τετραετία την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος, την οποία υποβάλλει στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας.

Το γραφείο της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ Πελοποννήσου στεγάζεται στο χώρο της παλαιάς βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. και λειτουργεί από τις αρχές του 2011 στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ΜΟ.ΔΙ.Π του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας», στον άξονα προτεραιότητας «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς πόρους. Επιστημονικός και Ιδρυματικός υπεύθυνος του έργου είναι ο Καθηγητής Ι. Καπόλος.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε  με το προσωπικό  του γραφείου.